Zakończone

Nasza firma (pod dawną nazwą Szkoła Języka Niemieckiego i Angielskiego DEUTSCH) zrealizowała szereg projektów szkoleniowo-doradczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym między innymi:

Projekt „Certyfikat+”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

„Azymut Wiedza”
W ramach Projektu „Azymut Wiedza” zaoferowano profesjonalne kursy językowe ukierunkowane na specjalistyczne słownictwo z dziedziny ratownictwa, kontroli drogowej i bezpieczeństwa publicznego. Projekt skierowany był do 100 osób z terenu Województwa Śląskiego, zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez naukę języków obcych.

„Wygraj swój czas”
Celem Projektu było dostosowanie do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowanie do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy poprzez zmianę kwalifikacji osób zagrożonych utratą zatrudnienia. Celem szczegółowym była zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji, a także innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych i co za tym idzie umożliwienie im wykonywania nowych zawodów. W ramach Projektu zaoferowano kompleksową usługę szkoleniowo-doradczą obejmującą: dwusemestralne kursy językowe – do wyboru z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie początkującym i niższym średniozaawansowanym, szkolenie komputerowe z zakresu środowiska Windows oraz programów Excel, Word, Powerpoint jak i sieci bezprzewodowej dla małej firmy, usługa pośrednictwa pracy.

„Zdobycie kwalifikacji szansą na zmianę zawodu”
Głównym celem projektu było przygotowanie 150 osób pracujących w rolnictwie do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno – ekonomicznych poprzez objęcie ich wsparciem o charakterze doradczo szkoleniowym, umożliwiającym w bliższej lub dalszej perspektywie podjęcie pracy poza rolnictwem. W ramach projektu przewidziano trójmodułowy pakiet usług obejmujący: doradztwo zawodowe połączone z zajęciami na temat skutecznego poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe (do wyboru: prawo jazdy kategorii C, bukieciarstwo, kucharza, nowoczesnej obsługi klienta) i językowe (do wyboru język angielski lub niemiecki) oraz zajęcia pozwalające na pozyskiwanie wiedzy z zakresu tworzenia i zarządzania małą firmą.

„EURO 2012 Ochrona i bezpieczeństwo”
Celem Projektu było podniesienie konkurencyjności pracowników na rynku pracy oraz poprawa jakości pracy służb odpowiedzialnych za obsługę ruchu turystycznego i zabezpieczanie imprez masowych w regionie. Projekt wychodził naprzeciw potrzebom związanym z koniecznością coraz częstszego porozumiewania się w j. angielskim przez osoby zawodowo związane z turystyką (informacje turystyczne, przewodnicy) oraz bezpieczeństwem publicznym (służbymundurowe, ratownictwo medyczne, ochrona osób), w tym również pracowników administracji. Głównym założeniem przedsięwzięcia było podniesienie konkurencyjności na rynku pracy grupy 100 pracujących osób dorosłych zamieszkałych w województwie śląskim. Uczestnicy projektu nabyli umiejętności w zakresie specjalistycznego języka angielskiego w swojej branży oraz umiejętności prowadzenia pojazdów kategorii A, B, C lub D. Kompetencje te zostały potwierdzone egzaminami zewnętrznymi: TOEIC oraz egzaminami państwowymi na prawo jazdy.

“Certyfikat na PLUS”
Projekt miał na celu podniesienie konkurencyjności na rynku pracy grupy 1000 dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, którzy chcieli zdobyć formalne potwierdzenie posiadanych umiejętności w zakresie biznesowego języka angielskiego. Było to możliwe dzięki uzyskaniu uznawanego na całym świecie certyfikatu TOEIC

“Umiejętności na miarę potrzeb”
Celem projektu było przekazanie uczestnikom proj. praktycznych umiejętności posługiwania się j. angielskim ukierunkowanym na słownictwo związane z logistyką i transportem. Zakończeniem modułu jęz. był egzamin TOEIC dla wszystkich uczestników. W projekcie zrealizowano także szkolenia zawodowe: magazynier-koordynator prac magazynowych i spedycji, wózki widłowe z wymianą butli; księgowość komputerowa, prawa jazdy. Projekt skierowany był do 200 pracujących osób dorosłych wykonujących pracę w branżach zw. z logistyką.

„Agroturystyka Twoją przyszłością”
Projekt miał na celu przeszkolenie 100 rolników i domowników z podregionu częstochowskiego i powiatu tarnogórskiego w zakresie poruszania się na rynku pracy, podniesienia kwalifikacji językowych szkolenia językowe – język angielski lub niemiecki, komputerowych szkolenia komputerowe wraz z egzaminem ECDL, oraz zawodowych w sektorze usług turystycznych: gastronomia i hotelarstwo, księgowość małej firmy, agroturystyka, kurs dla kandydatek na pokojowe w obiektach hotelarskich, szkolenie kwaterodawców z elementami hotelarstwa, kurs „prawo jazdy kategorii C”. Dodatkowo każdy uczestnik objęty został indywidualnym coachingiem.