Szkolenia

 • Języki obce z dojazdem do siedziby klienta
 • Zasoby ludzkie
  • Zarządzanie zespołem
  • Techniki motywacji i zarządzanie kompetencjami
  • Komunikacja
  • Kreatywne rozwiązywanie problemów i innowacyjność
  • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych, team building
  • Warsztaty Team Building
  • Aktywizacja społeczno-zawodowa
 • Zarządzanie projektami – nowe podejście w ramach teorii ograniczeń oraz strategii błękitnego oceanu
  • Wstęp do zarządzania projektami
  • Teoria ograniczeń – podstawowe pojęcia i narzędzia
  • Strategia błękitnego oceanu
  • Analiza biznesowa projektu
  • Zarządzanie celami i zakresem projektu
  • Ocena rentowności i wybór projektów (Balanced Scorecard, KPI)
  • Budżetowanie i harmonogramowanie projektów
  • Planowanie w zarządzaniu projektami
  • Nowoczesne metody zarządzania projektami
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
  • Zarządzanie personelem w projektach
 • Strategia organizacji na współczesnym rynku
  • Tendencje i trendy w zachowaniach konsumpcyjnych oraz społecznych
  • Rynek i produkt
  • Marketing – nowe podejście: wsteczny, prosumentyzm i coopetition, marketing 3.0, Crowdsourcing Marketing 720°
  • Inkorporacja klienta
  • Współczesny klient – analiza
  • NIH vs. PFS
  • Nowoczesne technologie marketingu i zarządzaniu
  • Zarządzanie predyspozycjami klienta: zarządzanie uwagą/skupianie zainteresowania/remarketing
  • Przewaga konkurencyjna
  • Zarządzanie innowacjami
  • Kultura zarządzania
  • Myślenie systemowe
  • Zarządzanie zespołem i team building, coaching, mentoring i intermentoring
 • Rozwój osobisty
  • Efektywna motywacja w pracy
  • Zarządzanie czasem i samoorganizacja
  • Kształtowanie ścieżki kariery zawodowej i edukacyjnej
  • Doradztwo zawodowe
  • Coaching
  • Samoobrona
  • Kurs przedsiębiorczości i zakładania własnego biznesu
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym i Laboratorium ECDL), w tym: Kursy ECDL na nóżnych poziomach zaawansowania (Standard, Base, Advanced); Programy komputerowe wspomagające zarządzanie w branży Transport-Logistyka-Spedycja
 • Sprzedaż
  • Negocjacje i budowanie relacji w zespole
  • Profesjonalna obsługa klienta
  • Profesjonalna obsługa administracyjno-biurowa
  • Skuteczny handlowiec, przedstawiciel handlowy
  • Autoprezentacja
  • Savoir vivre w biznesie
  • Zarządzanie sprzedażą
 • Szkolenia wysokościowe wraz z uprawnieniami
 • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej BLS i AED
 • Kurs europejskich przepisów prawa jazdy w transporcie kołowym
 • Kurs problematyki transportu międzynarodowego
  Integracja sensoryczna (dwa stopnie):
  • Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej – empiryczna baza teorii Integracji Sensorycznej; Metody diagnozy i występowanie zaburzeń integracji sensorycznej; Budowa i działanie ośrodkowego układu nerwowego – wybrane informacje; Wykorzystanie SI w diagnozie i terapii z nadpobudliwością psychoruchową; Inwentarz percepcji czuciowej; Stymulacja systemu czuciowego – aktywności dotykowe; Dyspraksja; Obniżony poziom graficzny a terapia SI
  • Sesja terapeutyczna w warunkach gabinetowych; Zaburzenia percepcji wzrokowej w świetle teorii SI; Zależności między procesami SI a rozwojem zdolności słuchowo-językowych; Objawy stanowiące wskazania do badania dysfunkcji S; Zastosowanie terapii SI w pracy; Wczesne wspomaganie i terapia obronności dotykowej, charakterystyka syndromu; Warsztaty, praca w zespołach: opracowywanie programów terapeutycznych i propozycji ćwiczeń do poszczególnych syndromów, ćwiczenia na sali
  • Warsztaty, praca w zespołach
  • Dysfunkcje modulacji u osób z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi
   Zajęcia warsztatowe na Sali treningowej: Prezentacja konkretnych technik i ćwiczeń terapeutycznych; Terapia obronności dotykowej i dyspraksji
    
 • Inne szkolenia zawodowe: Kadry i Płace, Kurs Księgowości, Kurs obsługi kas fiskalnych, kurs obsługi programów magazynowych, Kurs „Obsługa komputerowa małej firmy”

Na życzenie klienta realizujemy kursy szyte na miarę, wg programów dostosowanych do potrzeb klienta i adekwatne do branży, m.in. dla branży tutystycznej, gastronomicznej, kolejowej, TLS, artystycznej i innych.

Nasza firma posiada Certyfikat „Akredytowanego Centrum Rozwoju” ADC.IEES, który jest przyznawany jedynie instytucjom działającym w sektorze usług rozwojowych. Legitymowanie się certyfikatem ACD.IEES oznacza, że nasza instytucja wdrożyła wewnętrzne procedury, które zapewniają świadczenie usług wysokiej jakości. Jednocześnie IEES monitoruje działanie ADC.IEES i jest zewnętrznym ogniwem pomagającym w rozstrzyganiu sporów, ewaluacji i ciągłemu podnoszeniu jakości usług.
Prowadzone przez nas szkolenia realizowane są na najwyższym poziomie jakości. A pozyskane umiejętności są weryfikowane przez niezależny system Certyfikacji IEES – International Examination and Evaluation System.  Osoby zainteresowane podlegają procedurze walidacji zgodności z opisanym zestawem efektów kształcenia poprzez procedurę egzaminacyjną, pozytywny wynik egzaminu warunkuje wydanie certyfikatu IEES w danym zakresie.